Athensluxtransfer

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Athens Lux Transfer. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες.

Αυτοί οι όροι χρήσης καθορίζουν την πρόσβασή σας ή τη χρήση των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Athens Lux Transfer, ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, με έδρα τη Ολυμπίας 30, 11253, Αθήνα, Ελλάδα.

Με την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τη χρήση αυτών, αποδέχεστε τις διατάξεις αυτών των όρων και συνάπτετε συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και της Athens Lux Transfer.

Η εταιρεία Athens Lux Transfer μπορεί να τερματίσει αμέσως αυτούς τους όρους ή τις υπηρεσίες σε σχέση με εσάς ή γενικά να πάψει να προσφέρει ή να απαγορεύει την πρόσβαση στις υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Η Athens Lux Transfer μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους όρους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εκτελεί ή να προσθέσει νέους όρους. Οι αλλαγές ισχύουν με τη δημοσίευση αυτών των ενημερωμένων όρων. Η συνεχής πρόσβασή σας στις υπηρεσίες ή η χρήση των υπηρεσιών μετά από μια τέτοια ανάρτηση συνιστά την αποδοχή των εν λόγω ενημερωμένων όρων. Η συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων μας σε σχέση με τις υπηρεσίες γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Athens Lux Transfer που βρίσκεται στο athensluxtransfer.gr. Η Athens Lux Transfer διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο άτομο που διεκπεραιώνει την αίτηση ή στον ασφαλιστή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας) εάν υπάρχει παράπονο, διαφωνία ή σύγκρουση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ατύχημα με εσάς και τρίτο πάροχο υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού της μεταφορικής εταιρείας),

Ι. Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αποτελούν μια τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να κανονίζουν, να σχεδιάζουν και να ζητούν μεταφορά μέσω του ιστότοπου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του τηλεφώνου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταφορά χρηστών εντός Ελλάδας.

Οι υπηρεσίες και όλα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα ανήκουν και παραμένουν ιδιοκτησία της Athens Lux Transfer. Ούτε αυτοί οι όροι ούτε η χρήση των υπηρεσιών μεταβιβάζουν ή εκχωρούν δικαιώματα σε τρίτους.

  1. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς

Κάνοντας μια αίτηση για μεταφορά μέσω της φόρμας web, e-mail και μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε ότι, αποκλειστικά για σκοπούς χρήσης των υπηρεσιών μεταφοράς, οι αποστολείς ή/και ο οδηγός μπορούν να καλέσουν τον αριθμό τηλεφώνου σας για να αναφέρουν την τοποθεσία του ο οδηγός κατά την παραλαβή από τη διεύθυνση που ζητήσατε ή για τον σκοπό της ανάγκης πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις αναφερόμενες υπηρεσίες μεταφοράς.

Πρόσβαση στο δίκτυο και συσκευές

Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων για τη χρήση των Υπηρεσιών. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες από ασύρματη συσκευή και είστε υπεύθυνοι για αυτές τις χρεώσεις. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και την ενημέρωση συμβατού μέσου ή συσκευών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών. Η Athens Lux Transfer δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, ή οποιοδήποτε μέρος τους, θα λειτουργούν σε οποιοδήποτε μέσο ή συσκευή. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες υπόκεινται σε αστοχίες και καθυστερήσεις που είναι εγγενείς στη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

III. Αποποίηση ευθύνης και Περιορισμός Ευθύνης. Αποζημίωση

Αποποίηση ευθύνης και περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία Athens Lux Transfer δεν ευθύνεται για έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, τιμωρητικές ή αποθετικές ζημίες. Η Athens Lux Transfer δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες, υποχρεώσεις ή απώλειες που προκύπτουν από: (α) χρήση των υπηρεσιών ή εξάρτηση από αυτές ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης των υπηρεσιών ή (β) οποιαδήποτε συναλλαγή ή σχέση μεταξύ σας και οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Η Athens Lux Transfer δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ή έκτακτων περιστατικών όπως οδικές συνθήκες, μποτιλιαρίσματα, ανωτέρα βία ή άλλες δυσμενείς συνθήκες, ούτε μπορεί να επιστραφεί το καταβεβλημένο ποσό στον χρήστη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Athens Lux Transfer και τα στελέχη, διευθυντές και υπαλλήλους της απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις, απώλειες, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: τη χρήση των Υπηρεσιών ή των Υπηρεσιών και αγαθά που προέρχονται από τη χρήση των Υπηρεσιών, την παραβίαση ή οποιωνδήποτε όρων, τη χρήση του Περιεχομένου χρήστη σας ή την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων.

  1. Άλλοι κανονισμοί

Η Athens Lux Transfer μπορεί να σας στείλει μια γενική ειδοποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το email και τη διεύθυνση που καθορίσατε κατά την κράτηση. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων κριθεί παράνομη ή άκυρη, εν όλω ή εν μέρει, βάσει οποιουδήποτε νόμου, αυτή η διάταξη ή οποιοδήποτε μέρος αυτής θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος αυτών των όρων, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα ή την εγκυρότητα των λοιπών διατάξεων των προϋποθέσεων αυτών.

Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων στα οχήματα κατά τη μεταφορά. Ο οδηγός διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διαδρομή εάν ο χρήστης της μεταφοράς είναι μεθυσμένος ή συμπεριφέρεται με άλλο τρόπο με τρόπο που προσβάλλει τον οδηγό ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδρομή μέχρι τη στιγμή που θα επιβιβαστεί στο όχημα.

Η Athens Lux Transfer επιβεβαιώνει την ορθότητα των οχημάτων της σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελλάδας

  1. Δικαιώματα καταναλωτή

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει παράπονο για την υπηρεσία, μπορεί να το υποβάλει εγγράφως με τους εξής τρόπους:

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@athensluxtransfer.gr

ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ολυμπίας 30, 11253, Αθήνα, Ελλάδα

Η προθεσμία υποβολής καταγγελίας είναι 30 ημέρες από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία.

Πολιτική Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Καταναλωτή

Θ. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Athens Lux Transfer συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν αυτό επιτρέπεται βάσει νομικών κανονισμών ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Τα αποθηκευμένα δεδομένα αναλύονται αποκλειστικά ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα δεδομένα σας μέσω του ιστότοπού μας κατά την κράτηση υπηρεσιών ή αυτόματα για λόγους στατιστικής και βελτίωσης της επιχείρησής μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα και για τεχνικούς λόγους συλλέγονται ανώνυμα μέσω της ανάλυσης ιστού του Google Analytics. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπού μας και έτσι να συντάξει αναφορές για τη βελτίωση του έργου της ίδιας της εταιρείας Athens Lux Transfer.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό.

  1. Ορισμένες υπηρεσίες

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς στον ιστότοπό μας και στο πλαίσιο των οποίων μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.

Facebook

Σας παρέχουμε προσωπική υποστήριξη μέσω Facebook. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή απαντήσεων στα ερωτήματά σας και όχι για διαφημιστικούς σκοπούς. Για να έρθετε σε επαφή με το Athens Lux Transfer μέσω Facebook θα πρέπει να συνδεθείτε στο Facebook. Με αυτόν τον τρόπο, το Facebook συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Η Athens Lux Transfer δεν επηρεάζει τον τρόπο χειρισμού και επεξεργασίας των δεδομένων. Η Athens Lux Transfer δεν λαμβάνει προσωπικά δεδομένα από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από την Athens Lux Transfer και τα δεδομένα δεν προωθούνται σε τρίτους. Η Athens Lux Transfer δεσμεύεται να διατηρεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη ως επιχειρηματικό απόρρητο, να σέβεται την ανωνυμία και το απόρρητό του και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα του μόνο για σκοπούς μεταφοράς.

III. Σημαντικοί όροι

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που καθιστούν δυνατό να προσδιοριστεί ποιος είναι. Ταυτόχρονα, δεν είναι σημαντικό εάν ένα άτομο μπορεί να προσδιοριστεί με βάση μια μεμονωμένη πληροφορία, διότι αυτό θα συμβεί σπάνια. Όσο περισσότερες πληροφορίες συνδυάζονται, τόσο πιο εύκολο είναι να προσδιοριστεί το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλικία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου ενός συγκεκριμένου ατόμου.

  1. Πληροφορίες και επικοινωνία

Διατηρείτε τον έλεγχο όλων των προσωπικών δεδομένων που διαθέτετε σε εμάς διαδικτυακά. Κατόπιν αιτήματός σας, θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε γραπτώς και δωρεάν για το εάν και ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, εάν δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβατικών σχέσεων μεταξύ εσάς και εμάς ή εάν δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε για νομικούς λόγους.

Σε περίπτωση τυχόν αντιρρήσεων, αντιρρήσεων και τα σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το e-mail της εταιρείας Athens Lux Transfer και θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και συμβουλές σας.

Cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι μια πληροφορία που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Συνήθως, τα cookies αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας, τις ρυθμίσεις για τον ιστότοπο, όπως η επιλεγμένη γλώσσα ή διεύθυνση. Όταν ανοίξετε ξανά τον ίδιο ιστότοπο αργότερα, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο στέλνει πίσω τα cookies που ανήκουν σε αυτήν τη σελίδα. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να εμφανίζει πληροφορίες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο εάν το επιτρέψετε – οι ιστότοποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στις οποίες δεν τους έχετε δώσει πρόσβαση και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας. Οι προεπιλεγμένες δραστηριότητες αποθήκευσης και αποστολής cookies δεν είναι ορατές σε εσάς, αλλά μπορείτε ακόμα να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες δραστηριότητες του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας εάν εγκρίνετε την αποθήκευση cookie, διαγράφοντας τα αποθηκευμένα cookie κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου και άλλα παρόμοια.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies;

Απενεργοποιώντας τα cookies, αποφασίζετε εάν θέλετε να επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ελέγξετε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις cookie στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου athensluxtransfer.gr.

Τι cookies χρησιμοποιούμε και γιατί;

Η Athens Lux Transfer χρησιμοποιεί cookies με πρωταρχικό στόχο να επιτρέψει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση δεδομένων και ρυθμίσεων χρήστη.

Τι άλλα cookies υπάρχουν στο athensluxtransfer.gr;

Υπάρχουν αρκετές εξωτερικές υπηρεσίες που αποθηκεύουν περιορισμένα cookies των χρηστών μας. Έχουν ρυθμιστεί για την κανονική λειτουργία ορισμένων επιλογών πρόσβασης περιεχομένου. Επί του παρόντος, ενεργοποιούμε τα cookies από κοινωνικά δίκτυα (Facebook και Instagram), υπηρεσίες μέτρησης επισκεψιμότητας (Google Analytics) και διαφημιστικά δίκτυα όπως το Google Ads

English